Općina Pakoštane

Dobro došli na službenu web stranicu Općine Pakoštane koju svakodnevno uređujemo zanimljivim i vrijednim informacijama, težeći da komunikacija između Općinske uprave i Vas mještana, namjernika ili slučajnih posjetitelja bude što bolja.

Molimo Vas da nas kontaktirate s Vašim pitanjima, prijedlozima, pohvalama i kritikama kako bismo zajedno riješili probleme, a sve s ciljem ostvarenja kvalitetnijih uvjeta življenja i boravka na području Općine Pakoštane.

Mjesta

Otkrijte našu Općinu Pakoštane, destinaciju koja obiluje slikovitim dalmatinskim mjestima, prirodnim zanimljivostima i brojnim plažama na kojima ćete nesmetano uživati u morskim radostima.

Novosti

Poštovani posjetitelji portala Općine Pakoštane! Želja nam je da vas putem internet portala informiramo svakodnevno o svim bitnim događajima, natječajima i projektima koji se odvijaju unutar naše općine.

Česta pitanja

Općina Pakoštane je donijela ODLUKU O privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini, koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Pakoštane broj 5/2021 koji je dostupan na Internet stranici Općine Pakoštane u folderu „Službeni glasnici“.

Prema toj Odluci privremeno se zabranjuje izvođenje radova svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine, za vrijeme turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine, od 0,00 do 24,00 sata, u naseljima Pakoštane, Drage i Vrgada te u krugu od 100 metara u odnosu na kategorizirani objekt u turističke svrhe u naselju Vrana.

Potrebno je dostaviti pisani zahtjev te priložiti odgovarajuću dokumentaciju (rješenje o pravu na isplatu zajamčene minimalne naknade, ovjerenu izjavu da nema djece koja bi ga bila dužna uzdržavati, potvrdu porezne uprave o visini dohotka).

Prema članku 19. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 1/18 i 2/18), dalje u tekstu: Odluka, pravo na godišnje oslobađanje plaćanja javne usluge imaju:

- primatelji zajamčene minimalne naknade,

- staračka domaćinstva (član i dva člana, radno nesposobne osobe),

- invalidi sa 70 % invalidnosti,

- invalidi Domovinskog rata ako uzdržavaju obitelj ili samog sebe.

Kriterij za godišnje oslobađanje plaćanja javne usluge vezan je i uz imovinski cenzus podnositelja zahtjeva i članova njegovog domaćinstva, i to na način da im ukupni mjesečni prihod nije veći od 1.200,00 kuna po članu domaćinstva.

Korisnici javne usluge dužni su zahtjevu za oslobađanje plaćanja javne usluge priložiti rješenje o pravu na isplatu zajamčene minimalne naknade, ovjerenu izjavu da nemaju djece koja bi ih bila dužna uzdržavati, rješenje o utvrđenoj invalidnosti, liječničku dokumentaciju, potvrdu Zavoda za zapošljavanje (o evidenciji u popis prijavljenih osoba), ovjerenu izjavu da uzdržava sam sebe odnosno da uzdržava obitelj.

Općina Pakoštane može donijeti rješenje o privremenom ili godišnjem oslobađanju korisnika usluge od plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prema kriterijima iz članka 19. Odluke.

Općina Pakoštane oslobađanje od plaćanja javne usluge platit će iz proračuna iz stavke naknade građanima i kućanstvima kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

Obrazac zahtjeva dostupan je na Internet stranici Općine Pakoštane u kojem je navedeno koja dokumentacija se prilaže zahtjevu.

Prema odredbi članka 2. Odluke o isplati jednokratne naknade obiteljima („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 1/06, 1/08, 3/10 i 3/11) pravo na isplatu naknade obiteljima u iznosu od 5.000,00 kuna iz proračuna Općine Pakoštane, mogu ostvariti roditelji/posvojitelji za svako novorođeno/posvojeno dijete koji imaju prebivalište na području Općine Pakoštane.

Odredbom članak 3. citirane Odluke propisani su uvjeti koje podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati radi ostvarivanja prava na isplatu naknade obiteljima za novorođeno/posvojeno dijete a uz zahtjev za isplatu naknade kojeg podnose Općini Pakoštane, dužni su priložiti: 

 1. Rodni list ili rješenje o posvojenju djeteta,
 2. Preslike važećih osobnih iskaznica roditelja/posvojitelja,
 3. Uvjerenje nadležnog tijela o prebivalištu jednog od roditelja kojim dokazuje da ima prebivalište neprekidno pet godina na području Općine Pakoštane prije podnošenja zahtjeva ,
 4. Broj žiro računa jednog od roditelja/posvojitelja,
 5. Izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 6. Potvrda upravnog tijela Općine Pakoštane kojom se potvrđuje da podnositelj zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nemaju dugovanja prema Općini Pakoštane.

Daje se Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane koji je na snazi

Prostorni plan uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 2/06, 1/09, 3/15, 2/17, 3/17, 2/19)

„2.2.3. Uvjeti za gradnju stambenih zgrada unutar građevinskog područja naselja

Članak 55

Pod pojmom stambenih zgrada ovim se planom podrazumijevaju građevine namijenjene stanovanju.

Vrsta stambene zgrade ovisi o broju stanova unutar nje.

Članak 56

Minimalna veličina stambene građevine je 50 m2.

Članak 57

Dozvoljena veličina i oblik stambene zgrade na prostoru unutar obuhvata Plana ovisi od:

 • vrste građevine
 • veličine čestica,
 • naselja u kojemu se nalazi

Članak 58

Planom se dozvoljava izgradnja slijedećih vrsta stambenih zgrada:

 • stambena zgrada tipa A
 • stambena zgrada tipa B
 • stambene zgrade tipa C

Članak 59

Stambena zgrada tipa A je sukladno odredbama ovoga Plana stambena građevina koja može imati najviše dva stana uz sljedeće uvjete:

 • maksimalna građevinska (bruto) površina svih nadzemnih etaža 300m2
 • max.visina građevine 7,5m
 • max dozvoljena katnost Po+P+1+Pk ili S+P+1+krov

Izuzetak čine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava odstupanje u pogledu visine građevine isključivo u slučaju poštivanja zatečenog stanja.

Članak 60

Planom je dozvoljena gradnja stambenih zgrada tipa A u svim naseljima općine Pakoštane.

Članak 61

Stambena zgrada tipa B je sukladno odredbama ovoga Plana stambena građevina koja može imati najviše četiri stana uz sljedeće uvjete:

 • max. dozvoljena katnost je: Po+P+2+krov ili S+P+1+Pk
 • max. dozvoljena katnost je: P+2+Krov ili VP+1+ Pk.
 • max. visina građevina je 9,0 m.

Članak 62

Planom je dozvoljena gradnja stambenih zgrada tipa B u svim kopnenim naseljima općine Pakoštane.

Članak 62. a.

Planom se dozvoljava gradnja stambenih zgada tipa C u svim kopnenim naseljima Općine Pakoštane (Pakoštane, Drage, Vrana i Miranje Donje).

Stambena zgrada tipa C je sukladno Odredbama ovog plana stambena građevina koja može imati najviše 6 stanova uz sljedeći uvjet:

 • maksimalna građevinska (bruto) površina je 600 m2
 • max. dozvoljena katnost je: Po+P+2+krov ili S+P+1+Pk
 • max. visina građevine je 10 m

Članak 63

Planom su utvrđeni osnovni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada svim kopnenim naseljima Općine Pakoštane i to:

Za gradnju dvojnih građevina maksimalna površina čestice iznosi 300 m2.

U slučaju kada je za potrebe formiranja prometne mreže određene ovim Planom neophodno smanjivanje postojeće građevne čestice, te čestica više površinom ne zadovoljava uvjetima za gradnju stambene građevine tipa A, gradnja se može odobriti na građevnoj čestici koja može biti manja od propisane za najviše 15%.

Članak 64

Planom su utvrđeni osnovni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada u naselju Vrgada na istoimenom otoku:

Za gradnju dvojnih građevina maksimalna površina čestice iznosi 300 m2.

2.2.2. Posebni uvjeti za interpolacije i rekonstrukcije unutar postojećih jezgri naselja

Članak 65

U starim jezgrama naselja Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojećih građevina ili interpolacija novih na neizgrađenim građevinskim česticama.

Članak 66

Članak 66. je izbrisan.

Članak 67

Unutar zaštićene povijesne jezgre gradnja građevina treba biti usklađena s konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela. Dopušta se odstupanje od uvjeta za gradnju iz ovog Plana (izgrađenost, iskorištenost, visina, katnost, udaljenost od regulacijskog pravca, nagib krova, udaljenost od susjedne čestice i sl.) ukoliko tako propiše nadležno tijelo.

Članak 68

Planom se zabranjuje izgradnja novih građevina koje volumenom bitno odskaču od mjerila postojećih susjednih građevina.

Dozvoljena odstupanja mogu iznositi do 20 % povećanja volumena novih građevina u odnosu na zatečene susjedne građevine.

Članak 69

Planom se zabranjuje zamjena zatečenih građevina novim koje materijalom i oblikom ne slijede zatečenu građevinu.

Članak 69.a.

Članak 69.a je izbrisan.

(tekst vezan uz gusto izgrađene dijelove prebačen je u članak 84. i 84.a)“


Daje se Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane koji je na snazi

Prostorni plan uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 2/06, 1/09, 3/15, 2/17, 3/17, 2/19) tj. odredbe kojima je regulirano ovo pitanje:

2.2.6. Posebni uvjeti za gradnju gusto izgrađenog dijela GP naselja

Članak 84 

Planom se utvrđuju posebni uvjeti za gradnju i uređenje gusto izgrađenog dijela GP naselja Drage (S1) na lokaciji Dolaška Draga u skladu sa grafičkim prilogom Plana (list br. 4.2 Građevinsko podruje naselja Drage, mj. 1:500)i to:

 • min. veličina građevinske čestice je 250 m2
 • max. koeficijent izgrađenosti građevinske čestice je 0,8
 • max. koeficijent iskoristivost građevinske čestice je 2
 • dozvoljena visina građevina je 11.0

  Članak 84.a.
  Planom se utvrđuju posebni uvjeti za gradnju i uređenje gusto izgrađenog dijela GP naselja u skladu sa grafičkim prilozima Plana (br.4.Građevinska područja naselja) i to
 • min. veličina građevne čestice je 250 m2. Iznimno, najmanja površina građevne čestice iznosi 200 m2, ako zbog zatečenog stanja u prostoru nije moguće osigurati veću česticu.
 • max. koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,5
 • max. koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,0
 • maksimalna dozvoljena visina građevine je 10.0 m
 • udaljenost građevina od susjedne čestice može biti najmanje 3 m, a iznimno može biti i manja u slučajevima kada je udaljenost već postojeće (susjedne) građevine od međe manja od Planom propisanog minimuma. U tom slučaju novu građevinu moguće je graditi kao slobodnostojeću na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici, odnosno kao poluugrađenu u slučaju da je susjedna građevina izgrađena na međi.
 • maksimalna katnost Po+S+P+2+Pk
 • minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5m. Iznimno ako su susjedne postojeće zgrade izgrađene na manjoj udaljnenosti od regulacijskog pravca zgrada se može smjestiti na istoj udaljenosti (uzima se u obzir zgrada koja ima veću udaljenost od regulacijskog pravca).
 • čestice manje od 550 m2 ne mogu se cijepati.

  U članku 84.a. stavku 1. točki 1. dodaje se rečenica i glasi:
  " Iznimno, najmanja površina građevne čestice iznosi 200 m2, ako zbog zatečenog stanja u prostoru nije moguće osigurati veću česticu."

Imate mogućnost podnijeti zahtjev Općini Pakoštane, te će se uz Vašu privolu prikupiti svi potrebni podaci i u postupku utvrditi dali imate uvjete za potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema Odluci o komunalnoj naknadi.

Izvadak iz Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 5/2018)

„ Članak 13.

Slučajevi potpunog ili djelomičnog oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade su:

- obveznik koji je nositelj staračkog domaćinstva u Općini (pod staračkim domaćinstvom smatra se domaćinstvo u kojem živi bračni par ili samac stariji od 65 godina) te da je prosiječni prihod pod članu obveznikova domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj,

- staračko domaćinstvo u kojem živi mlađa osoba čiji invaliditet iznosi 80% i više te da je prosiječni prihod pod članu obveznikova domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj,

- obveznik koji je nositelj domaćinstva a korisnik je stalne mjesečne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb te da je prosiječni prihod po članu obveznikova domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj,

- obveznik koji je nositelj domaćinstva a ima status obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, i to do maksimalno 150m² neto korisne površine stambenog prostora,

- obveznik koji je nositelj domaćinstva a ima status Hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sa 50% i više postotka oštećenja organizma, i to do maksimalno 150m² neto korisne površine stambenog prostora.

Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade može se koristiti samo za stambenu zgradu za stalno stanovanje.„

Kada Općina Pakoštane riješi imovinsko-pravne odnose sa Republikom Hrvatskom, Općinsko vijeće Općine Pakoštane će odlučiti o kriterijima raspolaganja predmetnim zemljištem (uvjeti prodaje i sl.) .

Sve informacije o prodaji zemljišta objavljuju se na webu Općine Pakoštane.

Kada Općina Pakoštane riješi imovinsko-pravne odnose sa Republikom Hrvatskom, Općinsko vijeće Općine Pakoštane će odlučiti o kriterijima raspolaganja predmetnim zemljištem (uvjeti prodaje i sl.) .

Sve informacije o prodaji zemljišta objavljuju se na webu Općine Pakoštane.

Davatelj usluge (koncesionar) LOŠI d.o.o. Pakoštane dužan je obavještavati kućanstva o rasporedu odvoza otpada (sve kategorije otpada), načinu i rasporedu odvoza glomaznog otpada, svim promjenama vezanim uz odvoz otpada i sl. na način da takve informacije budu dostupne svim korisnicima njegove usluge.

Ukoliko informacije o odvozu glomaznog otpada i drugog otpada nisu ažurirane na webu-u LOŠI d.o.o. Pakoštane, predlažemo da ih kontaktirate putem kontakata dostupnih na njihovim stranicama:

Tel. 023 381 253

E mail: 

losi.info1@gmail.com

losi1.doo@gmail.com

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060