Općina Pakoštane

ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini

NA SNAZI JE ODLUKA O ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA kojom se privremeno od 15.06. do 15.09. 2021. godine zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine i to u naseljima: Pakoštane, Drage i Vrgada te u krugu od 100 metara u odnosu na kategorizirani objekt u turističke svrhe u naselju Vrana.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19 I 125/19) te članka 29. i 84. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09, 3/09, 2/13, 1/14, 2/18 i 1/20), po pribavljenom Mišljenju Turističke zajednice Općine Pakoštane, Urbroj: 74-4/2020 od 15. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području Općine Pakoštane (u daljnjem tekstu: Općina), odnosno određuju područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi bog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi i nadzor nad provedbom ove odluke.

II. VRSTE RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

            Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

III. RAZDOBLJE, VRIJEME I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

        Privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz prethodnog članka ove Odluke za vrijeme turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine, od 0,00 do 24,00 sata, u naseljima Pakoštane, Drage i Vrgada te u krugu od 100 metara u odnosu na kategorizirani objekt u turističke svrhe u naselju Vrana.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 4.

Odredbe iz članka 3. ove Odluke ne odnose se na:

  1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
  2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
  3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.
  4. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Članak 5.

                    U razdoblju, vremenu i području utvrđenim člankom 3. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove odluke, temeljem pisanog odobrenja Općinskog vijeća Općine Pakoštane u slučajevima izvođenja radova od posebnog interesa.

Članak 6.

         Investitori i izvođači radova koji su zauzeli i koriste javnu površinu temeljem pisanog odobrenja Općinskog vijeća, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje.

V. NAZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 7.

         Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane.

Članak 8.

         U obavljanju nadzora komunalni redar postupa po odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“ a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 6/2019.).

KLASA: 021-05/20-01/43

URBROJ: 2198/18-02-01/01-20-03

Pakoštane, 23. prosinca 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE

Predsjednik

Slavko Maksan

Dostaviti:

  1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  10 000 Zagreb, Ul. Republike Austrije 20
  2. Turistička zajednica Općine Pakoštane, 23211 Pakoštane, Kraljice Jelene 7
  3. Jedinstveni upravni odjel Općine Pakoštane - komunalni redar – ovdje
  4. Uredništvo „Službenog glasnika Općine Pakoštane“ - ovdje
  5. Arhiva - ovdje


Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060