Općina Pakoštane

Javna rasprava o prijedlogu detaljnih planova uređenja (DPU) Han, Gradina, Majdan i Pečina

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu detaljnih planova uređenja Han Gradina, Majdan i Pećina - Vrana.Temeljem članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine„ br. 76/07) i članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštanebr. 2/09 i 3/09), Općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 25. listopada 2010. godine, objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA (DPU) HAN GRADINA, MAJDAN I PEĆINA - VRANA


1.Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu detaljnih planova uređenja Han Gradina, Majdan i Pećina - Vrana (u daljnjem tekstu: prijedlozi planova).

2. Prijedlozi planova su izloženi javnom uvidu u zgradi Općine Pakoštane u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, mala vijećnica – prizemlje, 30 dana od 08. studenog 2010. do 08. prosinca 2010. godine, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

3. Javno izlaganje o prijedlozima planova održat će se 23. studenog 2010. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Pakoštane u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, mala vijećnica – prizemlje.

4. Pisane prijedloge i primjedbe na prijedloge planova, mogu se dostaviti do 08. prosinca 2010. godine na adresu: Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, Pakoštane, sa naznakom: „primjedbe na DPU Vrana.“ ili u Knjigu primjedbi koja je položena uz svaki prijedlog plana.

5. Prijedlozi i primjedbe moraju se dostaviti u roku, čitko napisani uz potpunu adresu podnositelja, u protivnom neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 023-05/10-01/84

Urbroj: 2198/18-10-6

Pakoštane, 25. listopada 2010. godine

OPĆINA PAKOŠTANE

Općinski načelnik

Milivoj Kurtov


Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060