Općina Pakoštane

Prijava poreza na kuću za odmor

Sukladno Odluci o lokalnim porezima („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 3/2001, 1/2009 i 3/2012) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području općine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog rješenja.

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane dostaviti podatke za obračun poreza na kuću za odmor u roku od 15 dana od dana nastupanja obveze ili nastale promjene za obračun poreza na kuću za odmor.

Obrazac za prijavu:

Adresa odgovorne službe:
Općina Pakoštane- Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78, Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati

Osobe za kontakt:
Ivona Maksan
Telefon: 023/381 592 
Fax: 023/381 064
E-mail: financije-ivona@opcina-pakostane.hr

Marijana Došen
Telefon: 023/381 059 
Fax: 023/381 064
E-mail: procelnik@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060