Općina Pakoštane

Poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane u 2023. godini

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br. 2/10) predsjednik Općinskog vijeća Općine Pakoštane, dana 30. lipnja 2023. godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane

I. Općinsko vijeće Općine Pakoštane za dan Općine Pakoštane 31. srpnja, dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Pakoštane, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja mogu se dodjeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.

Javna priznanja Općine Pakoštane su:

1. Počasni građanin Općine Pakoštane,

2. Nagrada Općine Pakoštane za životno djelo,

3. Nagrada Općine Pakoštane,

4. Priznanja Općine Pakoštane.

II. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu dati:

- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane,

- radna tijela Općinskog vijeća Općine Pakoštane, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane,

- općinski načelnik,

- pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Pakoštane,

- najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Pakoštanne.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

III. Prijedlog iz točke II. ovog poziva sadrži:

- podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice);

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice);

- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

IV. Rok za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja traje 15 dana tj. od 01. srpnja 2023. do 15. srpnja 2023. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: OPĆINA PAKOŠTANE, Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane, sa naznakom “za dodjelu javnog priznanja”.

V. Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnim pločama Općine Pakoštane, putem lokalnog radija i internet stranice Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr

KLASA: 024-04/23-01/21, URBROJ: 2198-18-02-01/01-23-01, Pakoštane, 29. lipnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik

Marin Barešić

POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PAKOŠTANE

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060