Općina Pakoštane

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za najam poslovnih prostora za ugostiteljstvo u naselju Drage – Dolaška Draga

Na temelju članaka 91. stavak 1. točka 4. i članka 92. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 3/2012), članaka 5., članka 10. stavak 1. i članka 12. Odluke o zakupu zemljišta za postavu naprava, kioska, i drugih montažnih objekata ( “Službeni glasnik Općine Pakoštane” 2/94 i 1/97) u svezi članka 281. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 39/09) i članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 2/09, 3/09, 2/13, 1/14, 2/18, 1/20 i 1/21) Općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 15. travnja 2021. godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju Javnog natječaja za najam poslovnih prostora i zakup zemljišta

za postavu ugostiteljskih terasa u naselju Drage – Dolaška Draga

1.Općina Pakoštane, raspisuje Javni natječaj za davanje u najam poslovnih prostora i zakup zemljišta za postavu ugositeljskih terasa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i to za:

  • poslovni prostor 1. površine 26,98m² sa stalnom terasom od 81m² te sezonsku terasu od 84,90m² na kat. čest. broj 4373 nove izmjere k.o. Pakoštane, u naselju Drage (Dolaška Draga)
  • poslovni prostor 2. površine 49,94m² sa stalnom terasom 51,05m² te sezonsku terasu od 32,15m² na kat. čest. broj 4373 i 4374/1 nove izmjere k.o. Pakoštane, u naselju Drage (Dolaška Draga).
  • pisanu ponudu (zahtjev) koja sadrži podatke o natjecatelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, OIB), visinu ponuđene mjesečne najamnine ispisane brojkom i slovima posebno za poslovni prostor a posebno za terasu,
  • rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe – obrtnike,
  • izvod iz sudskog odnosno drugog registra za pravne osobe,
  • dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 30% početnog iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro račun Općine Pakoštane: HR172408002-1831700007 poziv na broj HR68 5738-OIB,.
  • dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 500,00 kn (slovima: petsto kuna) za troškove natječaja, na žiro račun Općine Pakoštane: HR 17 2408002-1831700007 poziv na broj HR68 5703-OIB.
  • Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pakoštane da natjecatelj nema nepodmirenih obaveza prema Općini Pakoštane ne stariji od 30 dana,
  • izjavu kojom natjecatelj prihvaća uvjete iz ovog natječaja.

Lokacije poslovnih prostora (poslovni prostor 1. i poslovni prostor 2.) sa terasama prikazane su na katastarskom planu i fotografijama koje se nalaze u prilogu ovog natječaja.

2. Poslovni prostori sa terasama iz točke 1. ove Odluke daju se u najam na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine tj. od 01.06.2021. do 01.06.2024.

3. Početna najamnina za poslovni prostor iznosi 10,00kn/m² mjesečno tijekom cijele godine (neovisno da li se djelatnost obavlja stalno ili sezonski)

4. Početna zakupnina:

- za stalnu terasu iznosi 15,75kn/m² mjesečno od 01.06. do 30.09. (četiri mjeseca)

- za sezonsku terasu iznosi 1,40kn/m² dnevno od 01.06. do 31.08. (92 dana).

5. Najamnina i zakupnina se obračunavaju mjesečno a plaćaju se svakog mjeseca do 15-og u mjesecu za protekli mjesec.

6. Natjecati se mogu sve fizičke (obrtnici) i pravne osobe.

7. Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana računajući od dana objave sažetka javnog natječaja u Zadarskom listu. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama dostavljaju se na adresu: Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, 2321 Pakoštane, sa naznakom: „poslovni prostori sa terasama u naselju Drage – Dolaška Draga – ne otvaraj“.

8. Ponude će se otvoriti dana 30.04.2021. godine u 14,00 sati, u zgradi Općine Pakoštane, Kraljice Jelene 78 (velika vijećnica), na kojem mogu sudjelovati svi ponuditelji.

Zakašnjele, neuredne, nepotpune ponude te ponude natjecatelja koji imaju dugovanja prema Općini Pakoštane biti će isključene kod odabira ponuda.

9. Sudionici natječaja trebaju priložiti:

10. Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko ispuni uvjete iz natječaja i ponudi najvišu najamninu i zakupninu (ukupnu najamninu za poslovni prostor sa zakupninom za terase).

11. Dosadašnji nositelji prava građenja na nekretninama iz točke 1. ovog natječaja imaju pravo prvenstva najma/zakupa pod najpovoljnijim uvjetima za Općinu Pakoštane koji se postignu javnim natječajem.

12. Općina Pakoštane ima pravo poništiti javni natječaj bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

13. Skraćeni oblik ovog natječaja (sažetak natječaja) objavit će se u Zadarskom listu, a cijeli tekst ovog natječaja objavit će se na oglasnim pločama Općine Pakoštane te na WEB-u Općine Pakoštane – www.opcina-pakostane.hr

Klasa: 022-05/21-01/93, Urbroj: 2198/18-01-01/01-21-4 Pakoštane, 15. travnja 2021. godine

OPĆINA PAKOŠTANE

Općinski načelnik

Milivoj Kurtov

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060