Općina Pakoštane

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pakoštane

dana 17. srpnja 2020. godine

Općinski načelnik Općine Pakoštane utvrđuje:

- da je po raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pakoštane koji je bio objavljen na internet stranici Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr te u dnevnom tisku „Zadarski list“ dana 27.06.2020.godine, pravovremeno pristigla jedna ponuda od Šime Kurtov, Brune Bušića 116, 23211 Pakoštane, kao vlasnika obrta za ugostiteljstvo i turizam KARABA, OIB:OIB: 72567673694, za kupnju građevinskog zemljišta oznake čest. kat. broj 5367/27 nove izmjere koja odgovara čest. zem. broj 1227/40 stare izmjere k.o. Pakoštane, u površini od 4631m2 upisano u zk. ul. 2840 k.o. Pakoštane na kojem je osnovano pravo građenja u korist obrta KARABA vlasnik Šime Kurtov, Brune Bušića 116, 23211 Pakoštane, OIB:OIB: 72567673694,, upisano u zk. ul. 3415 k.o. Pakoštane (namjena: poslovna namjena - vinarija),

- da je početna cijena na javnom natječaju za kupnju prethodno opisanog zemljišta iznosila 147 kn/m², te da je ponuditelj za kupnju prethodno opisanog zemljišta ponudio 147,00 kn/m²,

- da je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kojeg je imenovalo Općinsko vijeće Općine Pakoštane sastavilo Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, Klasa:022-05/20-01/212, Urbroj: 2198/18-01-05/01-20-3 od 16.07.2020. godine, u kojim je navedeno da ponuda prethodno navedenog ponuditelja udovoljava uvjetima iz javnog natječaja.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060