Općina Pakoštane

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu bankomata sa svjetlećom reklamom

Na temelju članaka 5., članka 10. stavak 1. i članka 12. Odluke o zakupu zemljišta za postavu naprava, kioska, i drugih montažnih objekata.

Općina Pakoštane, raspisuje Javni natječaj za davanjem u trogodišnji zakup javnih površina za postavu bankomata sa svjetlećom reklamom ugrađenoj na bankomatu u naselju Pakoštane i Drage, i to kako slijedi:

  • lokacija br. 1. – I. zona (ulica kraljice Jelene - kod autobusnog stajališta) dio kat. čest. broj 1996 nove izmjere k.o. Pakoštane, u povr. od 2m²
  • lokacija br. 2. – II. zona (Obala kralja Petra Krešimira IV – na predjel Punta) /kat. čest. broj 1993 nove izmjere k.o. Pakoštane u povr. od 2m²
  • lokacija br. 3. – II. zona (Ulica Brune Bušića – predjel Pilatuša) /kat. čest. broj 6094/2 nove izmjere k.o. Pakoštane u povr. od 2m²
  • lokacija br. 4. – II. zona (predjel Porat)/ kat. čest. broj 3974/11 nove izmjere k.o. Pakoštane u povr. od 2m²

Lokacije su označene na katastarskom planu koji je obljavljen uz javni natječaj na Internet stranici Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr .

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060