Općina Pakoštane

Javni natječaj - prodaja građevinskih parcela u poduzetničkoj zoni u Pakoštanima

Natječaj će biti objavljen u dnevnom tisku Zadarskog lista danas, 31.12.2021. god.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Pakoštane o provedbi natječaja za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pakoštane ili za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u poduzetničkoj zoni Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br. 1/11, 2/11 i 3/11), članka 43. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br. 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 2/18), u svezi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“(“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15- proč. tekst i 94/17) Općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 30. prosinca 2021. godine, raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

I. Predmet natječaja: prodaja građevinskih parcela u poduzetničkoj zoni u Pakoštanima (vlasništvo Općine Pakoštane), radi privođenja poduzetničke zone namjeni za koju je određena Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br. 2/06, 1/09, 3/15, 2/17 i 3/17-proč. tekst i 2/19), i to kako slijedi: 

  -čest. kat. broj 5367/5 nove izmjere koja odgovara čest. zem. broj 1227/10 stare izmjere k.o. Pakoštane, u površini od 2500m2 upisana u zk. ul. 2840 k.o. Pakoštane na kojoj je osnovano pravo građenja upisano u zk. ul. 3612 k.o. Pakoštane (namjena: praonica rublja),

  -čest. kat. broj 5367/13 nove izmjere koja odgovara čest. zem. broj 1227/26 stare izmjere k.o. Pakoštane, u površini od 2.687m2 upisana u zk. ul. 3751 k.o. Pakoštane na kojoj je osnovano pravo građenja upisano u zk. ul. 3752 k.o. Pakoštane (namjena: skladišni prostor za elektro-materijal sa prodajno izložbenim prostorom),

  - čest. kat. broj 5367/19 nove izmjere koja odgovara čest. zem. broj 1227/32 stare izmjere k.o. Pakoštane, u površini od 2.650m2 upisana u zk. ul. 3832 k.o. Pakoštane na kojoj je osnovano pravo građenja upisano u zk. ul. 3833 k.o. Pakoštane (namjena: skladište za građevinski materijal, alat i stojeve).

   - dio čest. kat. broj 5367/26 nove izmjere koja odgovara dio čest. zem. broj 1227/39 stare izmjere k.o. Pakoštane, u površini od 2.198m2, upisana u zk. ul. 2840 k.o. Pakoštane na kojoj je osnovano pravo građenja (namjena: izgradnja garaže), označena na Prijedlogu parcelacije oznakom “C” koji se nalazi u privitku ovog natječaja i obavljen uz natječaj na Internet stranici Općine Pakoštane.

II. Cijena zemljišta, uvjeti kupnje i opremljenost građevinskog zemljišta:

Početna natječajna cijena za kupnju zemljišta iz točke I. ovog natječaja iznosi 20,43EUR-a/m2 preračunato u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Kupoprodajnu cijenu zemljišta kupac je u obvezi platiti na način da 10% kupoprodajne cijene zemljišta plati u trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora, a preostali iznos kupoprodajne cijene zemljišta u osam jednakih rata, koje će dospijevati tromjesečno unutar roka od dvije godine računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Kupac kuproprodajnu cijenu zemljišta može uplatiti i jednokratno te na manji broj obroka od dozvoljenih prethodnim stavkom te izvršiti isplatu kupoprodajne cijene zemljišta prije roka od dozvoljenog prethodnim stavkom, ukoliko prodavatelj i kupac tako ugovore.

Kod obročne otplate kupoprodajne cijene zemljišta kupac je dužan dostaviti prodavatelju garanciju banke ili neko drugo za prodavatelja prihvatljivo osiguranje radi naplate kupoprodajne cijene zemljišta.

Kupcu će prodavatelj dozvoliti da izvrši upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kada kupac kao investitor plati Općini Pakoštane komunalni doprinos za gradnju objekta na predmetnoj nakretnini, za onu namjenu za koju mu je zemljište prodano te ispuni uvjet iz prethodnog stavka.

Kupcu će se ugovorom zabraniti otuđenje predmetne nekretnine sve do potpune isplate kupoprodajne cijene zemljišta i ishođenja akta kojim se dozvoljava gradnja na kupljenoj nekretnini (privođenja zemljišta namjeni za koju je prodano), a zabrana otuđenja predmetne nekretnine upisat će se u zemljišnu knjigu.

Kupac može opteretiti kupljenu nekretninu zalogom (hipotekom) radi privođenja zemljišta namjeni za koju mu je zemljište prodano.

Kupac je dužan u roku od jedne godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora ishodovati akt o gradnji građevine a u roku od tri godine od zaključenja ugovora građevinu dovršiti i započeti obavljati ugovorenu djelatnost - uvjeti koji će biti sastavni dio ugovora. U slučaju raskida ugovora kupac nema pravo na isplatu naknade za dotadašnja ulaganja na zemljištu. U navedenom slučaju, Općina Pakoštane kao prodavatelj ima pravo na naplatu ugovorene kazne u visini od 10% od početne kupoprodajne cijene.

Kupac je o svom trošku dužan osigurati sve priključke na objektu, platiti sve doprinose te upis u zemljišnu knjigu.

III. Natjecatelji: natjecatelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva.

IV. Ponude: ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnom tisku “Zadarski list, pismeno, u dvostruko zapečaćenoj omotnici, na adresu: Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane, sa naznakom “NATJEČAJ – poduzetnička zona– ne otvaraj”, poštom preporučeno ili osobnom predajom u općinsku pisarnicu. Na vanjskoj omotnici ne naznačuje se naziv ili ime ponuditelja niti njegova adresa, već se navedeni podaci naznačuju na unutarnjoj omotnici.

V. Jamčevina:

Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne kupoprodajne cijene katastarske čestice za koju se natjecatelj natječe.

Jamčevina za kupnju zemljišta uplaćuje se na žiro račun Općine Pakoštane otvoren u poslovnoj banci PARTNER BANKA, na broj HR172408002-1831700007 poziv na broj HR68 7757-OIB.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječajnom postupku vraća se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijoj ponudi. Ukoliko najpovoljniji utvrđeni ponuditelj odustane od ponude nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda, i ne pristupi u roku zaključiti ugovor, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.

VI. Sadržaj ponude - ponuda mora sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv i adresa ponuditelja, dokaz registracije tvrtke za trgovačko društvo ili dokaz registracije obrta za obrt, Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka, izjava tijeka kapitala) za zadnje tri godine za trgovačko društvo ili Financijska izvješća (DOH formulari za zadnje dvije godine) za obrt , BON-1 i BON-2 (ne stariji od jednog mjeseca) za trgovačko društvo ili BON-2 (ne stariji od 2 mjeseca) za obrt, podaci o zapošljavanju (JOPPD obrazac porezne uprave), Izvješće porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima, Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pakoštane da nema nepodmirenih obveza prema Općini Pakoštane, Poslovni plan (koji sadrži kratki opis dosadašnjeg poslovanja, idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru u skici ili opisu, razloge ulaska u zonu sa opisom djelatnosti koje namjerava obavljati, tehnološko-tehničkim karakteristikama plana, kalkulacijom troškova i prihoda, planirani broj novozaposlenih radnika, planirana ulaganja i izvori financiranja s istaknutim udjelom vlastitih ulaganja), dokaz u uplaćenoj jamčevini, iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama po 1m² iskazana brojkom i slovima, te broj i oznaku nekretnine za koju se natječe, Izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja. Poduzetnici početnici (do jedne godine poslovanja) ne mogu dostaviti financijska izvješća jer nisu poslovali do tada, ali trebaju dostaviti svu ostalu prethodno navedenu dokumentaciju.

VII. Otvaranje ponuda i kriterij odabira ponuda: javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u prostoriji Općinske vijećnice Općine Pakoštane, u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, drugog dana od proteka roka za podnošenje ponuda, u 10,00 sati, o čemu je Povjerenstvo dužno sastaviti zapisnik. Općinski načelnik će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi, a o donošenju odluke natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni. Kriterij za odabir ponuda je najveća ponuđena cijena te zadovoljeni uvjeti iz natječaja.

VIII. Ostali uvjeti: izabrani natjecatelj obvezan je s Općinom Pakoštane zaključiti kupoprodajni ugovor u roku 10 dana od dana primitka odluke. Ako izabrani natjecatelj iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje zemljišta, Općina Pakoštane će sklopiti ugovor sa sljedećim natjecateljem koji je dao najpovoljniju ponudu i ispunjava uvjete natječaja. Zakašnjele, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko ispuni uvjete iz natječaja i ponudi najvišu cijenu. Općina Pakoštane zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti javni natječaj i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

IX. ZAVRŠENA ODREDBA: natječaj će biti objavljen u dnevnom tisku Zadarski list, na Internet stranici Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr te na oglasnoj ploči u zgradi Općine Pakoštane, Kraljice Jelene 78 u Pakoštanima.

Klasa: 022-05/21-01/242

Urbroj: 2198/18-02-01/01-21-02

Pakoštane, 30. prosinca 2021. godine 

OPĆINA PAKOŠTANE

Općinski načelnik

Milivoj Kurtov

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060